Raport bieżący nr 44/2022

Temat: Realizacja skupu akcji własnych

Podstawa prawna: Art. 2 ust. 2 i 3 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji z dnia 8 marca 2016 r. w zw. z art. 5 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Zarząd spółki CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka” lub „Emitent”) w nawiązaniu do informacji przekazanej w Raporcie Bieżącym nr  40/2022 z dnia 4 października 2022 roku skorygowanego dnia 5 października 2022 roku zawiadamia, że w wyniku złożonego w dniu 4 października 2022 r. za pośrednictwem Trigon Dom Maklerski S.A. zlecenia maklerskiego, nabyte zostało w dniach od 13 października 2022 roku do 19 października 2022 roku na rachunek Spółki 260 000 akcji własnych Emitenta, po średniej cenie 117,09 zł za akcję, zgodnie z załącznikami 1 oraz 2 do niniejszego raportu.

W wyniku wszystkich przeprowadzonych w ramach skupu akcji własnych transakcji, to jest od 5 października 2022 roku do 19 października 2022 roku, Emitent nabył łącznie 735 000 akcji własnych Spółki, stanowiących 0,730% jej kapitału zakładowego oraz 0,730% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Rozpoczęcie skupu akcji własnych nastąpiło w oparciu o uchwałę zarządu Emitenta z dnia 4 października 2022 roku w sprawie przeprowadzenia skupu akcji własnych, podjętą w wykonaniu uchwały nr 4 z dnia 29 listopada 2016 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie wyrażenia zgody na skup akcji własnych Spółki w celu umorzenia, uchylającej i zastępującej uchwałę nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 maja 2016 roku w tej samej sprawie.

Pobierz PDF