Raport bieżący nr 43/2022

Temat: Objęcie przez osobę uprawnioną akcji serii M Spółki wskutek realizacji praw z warrantów subskrypcyjnych serii B w ramach programu motywacyjnego Spółki realizowanego w latach 2016-2019

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacja poufna

Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 29/2020 z dnia 4 września 2020 r., raportu bieżącego numer 44/2020 z dnia 23 września 2020 roku oraz raportu bieżącego numer 9/2021 z dnia 8 lutego 2021 roku, informuje, że w dniu 17 października 2022 r. uprawniony uczestnik („Uczestnik”) programu motywacyjnego realizowanego w latach 2016-2019 („Program Motywacyjny”) złożył Spółce oświadczenie o objęciu 32 000 akcji zwykłych na okaziciela Serii M Spółki („Akcje”) w wykonaniu praw z uprzednio objętych warrantów subskrypcyjnych serii B („Warranty”), z których każdy uprawnia do objęcia 1 Akcji po cenie emisyjnej wynoszącej 25,70 PLN.

Prawa z objętych Akcji powstaną z dniem zapisania Akcji na rachunku papierów wartościowych Uczestnika (poprzez rejestrację w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW). Wraz z zapisaniem Akcji na rachunku Uczestnika skuteczne stanie się ich przyznanie w rozumieniu art. 451 § 2 zd. drugie Kodeksu spółek handlowych. Akcje objęte są rocznym zakazem zbywalności.

Tym samym wykonane zostało 100% praw wynikających z Warrantów przyznanych przez Spółkę w ramach realizacji Programu Motywacyjnego.

Pobierz PDF