Raport bieżący nr 44/2020

Temat: Objęcie przez osoby uprawnione akcji serii M Spółki wskutek realizacji praw z warrantów subskrypcyjnych serii B w ramach programu motywacyjnego Spółki realizowanego w latach 2016-2019

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacja poufna

Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jagiellońskiej 74 („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 29/2020 z dnia 4 września 2020 r. informuje, że w dniu 23 września 2020 r. – w wykonaniu praw z uprzednio objętych 4 650 800 warrantów subskrypcyjnych serii B („Warranty”), z których każdy uprawnia do objęcia 1 akcji zwykłej na okaziciela Serii M Spółki („Akcja”) po cenie emisyjnej wynoszącej 22,35 PLN albo 25,70 PLN – 66 osób spośród 67 uprawnionych uczestników Programu Motywacyjnego realizowanego w latach 2016-2019, złożyło Spółce oświadczenia o objęciu łącznie 4 534 624 Akcji. Tym samym wykonane zostało 97,5% praw wynikających z Warrantów. Prawa z objętych Akcji powstaną z dniem zapisania Akcji, wskutek ich dematerializacji (poprzez rejestrację w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW), na rachunkach papierów wartościowych osób uprawnionych. Zapisanie zdematerializowanych Akcji na indywidualnych rachunkach stanowić będzie odpowiednik wydania dokumentów akcji w rozumieniu art. 451 § 2 zd. drugie Kodeksu spółek handlowych. Pozostałe 116 176 Warrantów (uprawniających do objęcia takiej samej liczby Akcji) może zostać zrealizowane nie później niż do dnia 31 października 2022 roku. Akcje objęte są rocznym zakazem zbywalności.

Pobierz PDF