Raport bieżący nr 42/2016

Temat: Warunkowa rejestracja akcji serii L w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.
Podstawa prawna:  Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 74 („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 37/2016 z dnia 9 listopada 2016 r. informuje, iż zgodnie z informacją otrzymaną w dniu 28 listopada 2016 r. Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.(„KDPW”) uchwałą nr 782/16 z dnia 28 listopada 2016 r. postanowił zarejestrować w depozycie papierów wartościowych 300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1 zł każda, emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 grudnia 2011 r. oraz oznaczyć je kodem ISIN PLOPTTC00011, pod warunkiem podjęcia przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) decyzji o wprowadzeniu akcji serii L do obrotu na rynku regulowanym GPW. Zarejestrowanie 300.000 akcji serii L w KDPW nastąpi w terminie trzech dni od dnia dostarczenia do KDPW  dokumentu potwierdzającego podjęcie decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW, nie wcześniej jednak niż we wskazanym w tej decyzji dniu wprowadzenia przedmiotowych akcji do obrotu na tym rynku.

Spółka złożyła już wniosek o dopuszczenie ww. akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW.

Pobierz PDF