Raport bieżący nr 41/2016

Temat raportu: Projekt zmiany uchwały objętej porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki zwołanego na dzień 29 listopada 2016 roku.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd CD PROJEKT S.A. (dalej jako: Spółka) informuje, że w dniu 25 listopada 2016 roku otrzymał od akcjonariusza Spółki – Pana Piotra Nielubowicza, wniosek złożony w trybie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych, dotyczący zmiany projektu uchwały nr 4 objętej porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 listopada 2016 roku.

Zgodnie z intencją wnioskodawcy, wprowadzenie zmian (zaznaczonych wytłuszczeniem w treści projektu) ma na celu wskazanie bezpośrednio w treści podejmowanej uchwały, zapisów gwarantujących akcjonariuszom zachowanie zasad równego traktowania oraz dostępu do realizacji prawa sprzedaży.

Złożony projekt uchwały wraz z jego pierwotnym uzasadnieniem stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Pobierz PDF