Raport bieżący nr 40/2022K

Temat: Korekta raportu bieżącego nr 40/2022

Podstawa prawna raportu: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) dokonuje niniejszym korekty treści przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 4 października 2022 r. raportu bieżącego nr 40/2022, dotyczącego rozpoczęcia skupu akcji własnych Spółki („Raport”), polegającej na zastąpieniu nieprawidłowego oznaczenia uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie wyrażenia zgody na skup akcji własnych Spółki w celu umorzenia, oznaczeniem prawidłowym. W związku z powyższym, drugi akapit Raportu otrzymuje następujące brzmienie:

„Skup akcji własnych przeprowadzony będzie na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 4 z dnia 29 listopada 2016 r.”

W pozostałej części Raport nie ulega zmianie.

Pobierz PDF