Raport bieżący nr 40/2022

Temat: Rozpoczęcie skupu akcji własnych Spółki

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) informuje, iż podjął w dniu dzisiejszym decyzję w sprawie warunków i trybu przeprowadzenia skupu akcji własnych Spółki.

Skup akcji własnych przeprowadzony będzie na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 22 z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na skup akcji własnych Spółki w celu umorzenia.

Zarząd zlecił przeprowadzenie skupu akcji Spółki firmie inwestycyjnej Trigon Dom Maklerski S.A. na warunkach określonych w art. 5 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji oraz krajowych przepisów prawa.

Akcje własne będą nabywane na rynku oficjalnych notowań giełdowych prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w wyniku składania zleceń maklerskich, w tym transakcji pakietowych.

W ramach zlecenia, o którym mowa powyżej, Spółka zamierza nabyć akcje własne za kwotę nie wyższą niż 100.000.000 zł (sto milionów złotych) i w ilości nie większej niż 2.000.000 (słownie: dwa miliony) sztuki akcji. Cena nabycia jednej akcji własnej nie może być niższa od 1,00 zł za jedną akcję i nie będzie wyższa niż 200,00 zł za jedną akcję, a jednocześnie będzie spełniać warunki określone w art. 3 Rozporządzenia 2016/1052.

Skup będzie trwał od 5 października 2022 r. do 28 października 2022 r. (włącznie), chyba że środki przeznaczone na nabycie akcji zostaną wcześniej w całości wyczerpane lub zarząd podejmie decyzję o wcześniejszym zakończeniu skupu.

Celem nabycia akcji własnych jest ich dobrowolne umorzenie.

Zarząd Spółki będzie podawać do publicznej wiadomości stosowne informacje o nabytych akcjach własnych.

Pobierz PDF