Raport bieżący nr 4/2022

Temat: Powołanie Członków Zarządu CD PROJEKT S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie (“Spółka”) informuje, że 26 stycznia 2022 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie powołania Pana Jeremiah Cohna oraz Pana Pawła Zawodnego na stanowisko Członka Zarządu CD PROJEKT S.A. z dniem 1 lutego 2022 roku.

Pan Jeremiah Cohn i Pan Paweł Zawodny złożyli oświadczenie, że nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, ani nie wykonują działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w Grupie CD PROJEKT oraz, że nie są wspólnikami w konkurencyjnych spółkach cywilnych lub spółkach osobowych, kapitałowych ani członkami organów innych konkurencyjnych osób prawnych (za wyjątkiem sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej przez Pana Pawła Zawodnego w małej spółce z branży GameDev za zgodą Spółki).

W załączeniu Spółka przekazuje informacje dotyczące wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej Pana Jeremiah Cohna oraz Pana Pawła Zawodnego.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego Państwem Członkowskim (Dz.U. 2018, poz. 757).

Pobierz PDF