Raport bieżący nr 4/2020

Temat: Podjęcie decyzji dotyczącej dywersyfikacji inwestycji bieżących nadwyżek gotówkowych spółki
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:
Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jagiellońskiej 74 („Spółka”), przekazuje do publicznej wiadomości informację o podjętej decyzji dotyczącej dywersyfikacji inwestycji bieżących nadwyżek gotówkowych Spółki. W ramach przyjętych założeń, Zarząd postanowił przeznaczyć środki finansowe w kwocie nieprzekraczającej 300.000.000 (słownie: trzysta milionów) złotych, na zakup obligacji skarbowych stanowiących instrumenty finansowe niskiego ryzyka, zgodnie z poniższym:

a) krajowe obligacje Skarbu Państwa w kwocie łącznej nie przekraczającej 150.000.000 (słownie: sto pięćdziesiąt milionów) złotych,

b) zagraniczne obligacje skarbowe, emitowane przez USA, Niemcy i Szwajcarię w łącznej kwocie nie przekraczającej równowartości 150.000.000 (słownie: sto pięćdziesiąt milionów) złotych,

Nabywanie obligacji następować będzie w okresie najbliższych 3 miesięcy a okres ich wykupu będzie nie dłuższy niż 3 lata lub w przypadku wybranych obligacji amerykańskich do 5 lat.

Jednocześnie Zarząd podjął decyzję o ograniczeniu ryzyka kursowego związanego z obligacjami zagranicznymi poprzez zawarcie, w ramach dostępnych limitów skarbowych w instytucjach finansowych współpracujących ze Spółką, symetrycznych transakcji zakupu instrumentów pochodnych, w szczególności kontraktów sprzedaży waluty typu forward.

Pobierz PDF