Raport bieżący nr 4/2019

Temat: Wniosek Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy z zysku za rok 2018

Podstawa prawna: Art. 17 MAR – Informacje poufne

Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 23 kwietnia 2019 r. podjął uchwałę w przedmiocie przyjęcia i skierowania do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wniosku w sprawie podziału zysku netto wypracowanego w roku 2018, w tym przekazaniu jego części do podziału pomiędzy akcjonariuszy Spółki w formie dywidendy.

W powyższym zakresie Zarząd Spółki zawnioskował do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o podział zysku w łącznej kwocie 109 450 674,08 zł (słownie: sto dziewięć milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery złote 08/100) poprzez przekazanie go w kwocie 100 926 000,00 zł (słownie: sto milionów dziewięćset dwadzieścia sześć tysięcy złotych) do podziału pomiędzy akcjonariuszy w formie dywidendy, tj. w wysokości 1,05 zł (słownie: jeden złoty 05/100) na jedną akcje, a w pozostałej części przekazanie kwoty 8 524 674,08 zł (słownie: osiem milionów pięćset dwadzieścia cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt cztery złote 08/100) na kapitał zapasowy Spółki.

Jednocześnie Zarząd Spółki zawnioskował o wyznaczenie dnia dywidendy na dzień 31 maja 2019 roku, a dnia wypłaty dywidendy na dzień 13 czerwca 2019 roku.

Przedmiotowy wniosek zostanie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą Spółki, zgodnie z § 21 ust. 2 pkt e Statutu Spółki oraz przedstawiony do rozpatrzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych.

W uzasadnieniu wniosku Zarząd Spółki podniósł, iż rok 2018 r. był kolejnym udanym rokiem sprzedaży Wiedźmina 3 i pozostałych produktów Grupy. Poziom sprzedaży, pomimo rekordowych co do wielkości nakładów na prace rozwojowe oraz zrealizowanych w minionym roku inwestycji – przełożył się na wzrost łącznej wartości środków pieniężnych i lokat Grupy na przestrzeni 2018 roku.

Uwzględniając obecne zasoby środków pieniężnych i lokat Spółki, planowane dalsze zamierzenia inwestycyjne i jej bezpieczeństwo finansowe, Zarząd zdecydował rekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wypłatę części zgromadzonych środków na rzecz akcjonariuszy Spółki.

Jednocześnie zarząd informuje, iż odstąpił od wprowadzenia stałej polityki dywidendowej z uwagi na fakt, iż jest przekonany, że dla Spółki działającej w tak konkurencyjnej branży i chcącej dynamicznie się rozwijać, najbardziej właściwą strategią jest każdorazowa ocena bieżącej sytuacji, planów biznesowych, wyzwań stojących przed Grupą i wynikających z nich potrzeb.

Pobierz PDF