Raport bieżący nr 39/2016

Temat raportu: Drugie zawiadomienie Akcjonariuszy o zamiarze połączenia
Podstawa prawna raportu: Inne uregulowania.
Treść raportu:
Na podstawie art. 504 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka Przejmująca”) zawiadamia po raz drugi Akcjonariuszy o zamiarze połączenia ze spółką CD PROJEKT Brands S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka Przejmowana”). Połączenie spółek nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Ksh w związku z art. 515 § 1 Ksh oraz w związku z art. 516 § 6 Ksh, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez wymiany akcji Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej.
Zarząd Spółki Przejmującej informuje, że od dnia 24 października 2016 r., w siedzibie Spółki Przejmującej w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 74, w godzinach od 9 do 16 akcjonariusze łączących się spółek mogą przeglądać następujące dokumenty:
1.    plan połączenia;
2.    sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarządów z działalności łączących się spółek, za trzy ostatnie lata obrotowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta;
3.    projekty uchwał o połączeniu;
4.    oświadczenia o nie dokonywaniu zmiany statutu Spółki Przejmującej;
5.    ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 30 września 2016 r.;
6.    oświadczenia zawierające informację o stanie księgowym spółki Przejmowanej sporządzone dla celów połączenia na dzień 30 września 2016 r.
Jednocześnie Zarząd Spółki przypomina, że plan połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną został opublikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 206 z dnia 24 października 2016 roku pod pozycją 27385 oraz przekazany do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 33/2016 z dnia 18 października 2016 r.
Niniejsze zawiadomienie jest drugim zawiadomieniem w rozumieniu art. 504 § 1 Ksh.
Pierwsze zawiadomienie zostało opublikowane  w raporcie bieżący nr 34/2016 z dnia 24 października 2016 r.

Pobierz PDF