Raport bieżący nr 36/2023

Temat: Rejestracja połączenia Spółki z jej spółką zależną – SPOKKO sp. z o.o.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportów bieżących nr 14/2023 z dnia 20 kwietnia 2023 r. oraz 26/2023 z dnia 6 czerwca 2023 r., informuje, że w dniu 31 sierpnia 2023 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dokonał wpisu do rejestru przedsiębiorców połączenia Spółki z jej spółką zależną – SPOKKO sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Spółka Przejmowana”).

Połączenie przeprowadzone zostało zgodnie z ogłoszonym w dniu 20 kwietnia 2023 r. planem połączenia, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (łączenie się przez przejęcie) w związku z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych. Połączenie nastąpiło bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz bez wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki z uwagi na fakt posiadania przez Spółkę 100% udziałów w Spółce Przejmowanej. W wyniku połączenia Spółka wstępuje w prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej. W związku z połączeniem treść Statutu Spółki nie ulega zmianie. Uzasadnienie biznesowe połączenia przedstawione zostało m.in. w przywołanym raporcie bieżącym nr 14/2023.

Pobierz PDF