Raport bieżący nr 36/2021

Temat: Rejestracja zmiany Statutu CD PROJEKT S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2  ustawy o ofercie – informacja bieżąca

 

Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie (03-301) przy ul. Jagiellońskiej 74, („Spółka”) zawiadamia, że dnia 10 sierpnia 2021 roku powziął informację o rejestracji przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dniem 9 sierpnia 2021 r. zmiany w statucie Spółki, w zakresie aktualizacji zakresu jej działalności, zgodnie z uchwałą nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 maja 2021 roku, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 28/2021 w dniu 25 maja 2021 roku.

 

Treść jednolitego tekstu statutu Spółki w brzmieniu uwzględniającym aktualizację przedmiotu działalności Spółki wprowadzoną na mocy powołanej uchwały, przekazana zostaje w załączeniu do niniejszego raportu.

Pobierz PDF