Raport bieżący nr 35/2016

Temat raportu: Ujawnienie stanu posiadania akcji

Podstawa prawna raportu: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:
Zarząd spółki CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jagiellońska 74 (zwana dalej „Spółką”) informuje, że w dniu 26 października 2016 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie złożone przez MetLife PTE S.A. o następującej treści:

„W związku z art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.05.184.1539 z późn. zmianami) MetLife PTE S.A. informuje, iż zarządzany przez nie MetLife Otwarty Funfusz Emerytalny (zwany dalej „OFE’) zmniejszył zaangażowanie poniżej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce CD Projekt S.A.

Zmniejszenie zaangażowania poniżej 5% nastąpiło w wyniku sprzedaży akcji spółki w dniu 20 października 2016 r. Bezpośrednio przed zmianą udziału OFE posiadał 4 836 500 akcji, co stanowiło 5,05% kapitału zakładowego Spółki i uprawniało do 4 836 500 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 5,05% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Aktualnie OFE posiada 4 716 500 akcji, co stanowi 4,92% kapitału zakładowego Spółki i uprawnia do 4 716 500 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 4,92% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.”

Pobierz PDF