Raport bieżący nr 33/2016

Temat raportu: Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia CD PROJEKT S.A. ze spółką zależną CD PROJEKT Brands S.A.

Podstawa prawna raportu: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Treść raportu:
Zarząd spółki CD PROJEKT S.A. („CD PROJEKT”, „Emitent”) informuje, że w dniu 18 października 2016 r. przyjęto i podpisano plan połączenia CD PROJEKT („Spółka Przejmująca”) z podmiotem zależnym – CD PROJEKT Brands S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka Przejmowana”). Plan połączenia stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
Zgodnie z przyjętą w bieżącym roku strategią Grupy Kapitałowej CD PROJEKT na lata 2016-2021, Zarząd podjął decyzję o koncentracji na niewielkiej liczbie marek i maksymalnym ich rozwijaniu na kolejnych polach eksploatacji. Elementem tego podejścia jest planowane wydanie najbliższego produktu w nowym dla Spółki modelu free-to-play: GWINT – Wiedźmińska Gra Karciana. Zdaniem Zarządu Emitenta kumulacja w ramach jednego podmiotu możliwości produkcyjnych i wydawniczych, a także bezpośredniej kontroli nad istniejącymi (The Witcher) i powstającymi (Gwint/Gwent) znakami produktowymi dotychczas zarządzanymi odrębnie przez należący całkowicie do Emitenta podmiot zależny, winna przyczynić się do uproszczenia realizowanych procesów biznesowych oraz sytuacji formalnej związanej z działalnością Grupy Kapitałowej Emitenta i posiadanymi zasobami związanymi z produkcją i wydawaniem gier a także budową wartości marek należących do Grupy.
Planowane połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1, art. 515 § 1 oraz 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (połączenie przez przejęcie) bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez wymiany akcji Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej.
Spółka Przejmująca posiada 100% w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej.
Stosownie do postanowień art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych brak jest obowiązku sporządzania sprawozdań zarządów łączących się spółek, przewidzianych w art. 501 Kodeksu spółek handlowych oraz obowiązku poddawania planu połączenia badaniu przez biegłego i sporządzania przez niego opinii przewidzianej w art. 503 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Załączniki:
1. Plan połączenia wraz z załącznikami

Pobierz PDF