Raport bieżący nr 33/2021

Temat raportu: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej
Podstawa prawna raportu: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:
Zarząd spółki CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie (zwana dalej „Spółką”) informuje, o otrzymanym zawiadomieniu złożonym w trybie art. 69 ust. 1 pkt. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przez akcjonariusza spółki – Pana Michała Kicińskiego.
Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem, w wyniku dokonanych przez Pana Michała Kicińskiego w dniach 19-24 maja 2021 roku transakcji nabycia na rynku regulowanym GPW akcji Spółki, nastąpiła zmiana udziału posiadanych przez niego akcji Spółki w ogólnej liczbie głosów powyżej progu 10%.
Pan Michał Kiciński posiada na dzień złożenia zawiadomienia 10 433 719 akcji Spółki, dających prawo wykonywania 10 433 719 głosów.
Przed dokonaniem transakcji o których mowa powyżej, posiadane przez Pana Michała Kicińskiego 10 068 309 akcje reprezentowały 9,99% kapitału zakładowego Spółki, co stanowiło 9,99% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnych zgromadzeniach Spółki.
Po przeprowadzeniu transakcji, Pan Michał Kiciński posiada 10 433 719 akcji Spółki, dających prawo do wykonywania 10 433 719 głosów w Spółce, reprezentujących 10,36% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 10,36% gosów w ogólnej liczbie głosów na walnych zgromadzeniach Spółki.

Ponadto w złożonym zawiadomieniu akcjonariusz poinformował, iż nie istnieją podmioty zależne od niego, posiadające akcje Spółki ani okoliczności, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie.

Pobierz PDF