Raport bieżący nr 32/2016

Temat raportu: Ujawnienie stanu posiadania akcji

Podstawa prawna raportu: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:
Zarząd spółki CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jagiellońska 74 (zwana dalej „Spółką”) informuje, że w dniu 4 października 2016 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie złożone przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. o następującej treści:
„Działając na podstawie art. 69 ust. 1 i art. 87 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych fundusze inwestycyjne zarządzane przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informują o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów w spółce CD Projekt S.A.

Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, którego dotyczy zawiadomienie: 29 września 2016 r. – zbycie akcji na rynku regulowanym.

Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału 4 874 169
Procentowy udział w kapitale zakładowym spółki 5,0868%
Liczba głosów z tych akcji 4 874 169
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów 5,0868%

Liczba akcji posiadanych po zmianie udziału 3 874 169
Procentowy udział w kapitale zakładowym spółki 4,0432%
Liczba głosów z tych akcji 3 874 169
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów 4,0432%

Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia posiadające akcje spółki – nie dotyczy.

Osoby trzecie, z którymi zawarto umowę, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu – nie dotyczy.”

Pobierz PDF