Raport bieżący nr 3/2017

Temat: Rekomendacja Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku netto wypracowanego w roku 2016.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) aktualizując informację przekazana w raporcie bieżącym nr 2/2017 z dnia 18 kwietnia 2017 roku informuje, że w dniu 26 kwietnia 2017 r. Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2016.

Po przeprowadzeniu oceny Sprawozdania Finansowego, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016 oraz po zapoznaniu się z przedstawionymi Radzie Nadzorczej Spółki wnioskami Zarządu, Rada Nadzorcza zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podział zysku netto za rok 2016 w wysokości 249 701 262,92 (słownie: dwieście czterdzieści dziewięć milionów siedemset jeden tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa złote 92/100) poprzez przekazanie go w kwocie 100 926 000,00 zł (słownie: sto milionów dziewięćset dwadzieścia sześć tysięcy złote) do podziału pomiędzy akcjonariuszy w formie dywidendy, tj. w wysokości 1,05 zł (słownie: jeden złoty 05/100) na jedną akcje, a w pozostałej części przekazanie kwoty 148 775 262,92 zł (słownie: sto czterdzieści osiem milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa złote 92/100) na kapitał zapasowy Spółki.

Pobierz PDF