Raport bieżący nr 32/2020

Temat:
Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Podstawa prawna:
Art. 19 ust. 3 MAR

Treść raportu:

Zarząd spółki CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), przekazuje do publicznej wiadomości informację o otrzymanych w dniu 10 września 2020 r. powiadomieniach, dotyczących zbycia przez osoby pełniące w Spółce obowiązki zarządcze, tj. Członków Zarządu Spółki („Osoby Obowiązane”) akcji Spółki.

Transakcje będące przedmiotem niniejszego zawiadomienia stanowią elementy procesu realizacji Programu Motywacyjnego funkcjonującego zgodnie z treścią uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 maja 2016 r. oraz przyjętego na jej podstawie Regulaminu Programu Motywacyjnego na lata 2016-2021 („Program”) a także uchwał nr 20 i 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 lipca 2020 r.; w związku z tym, transakcje te nie mają charakteru zdarzeń wynikających z indywidualnie motywowanej aktywności inwestycyjnej władz Spółki, lecz są przeprowadzane jako konsekwencja udziału poszczególnych osób w Programie.

Zgodnie z informacjami przekazanymi w raporcie bieżącym nr 28/2020 z dnia 1 września 2020 r. akcje własne skupione uprzednio przez Spółkę z rynku celem rozliczenia uprawnień w Programie, które następnie zostały nabyte od Spółki przez osoby uczestniczące w Programie (w tym Osoby Obowiązane) i podlegają w całości lub w części, odsprzedaży w obrocie na GPW (w trybie transakcji sesyjnych lub pakietowych). Odsprzedaż realizowana jest na zlecenie ogółu uczestników Programu za pośrednictwem Domu Maklerskiego Trigon S.A., łącznie, proporcjonalnie do indywidualnej ilości akcji w terminie od dnia 7 września 2020 r. do dnia 25 września 2020 r. przy zachowaniu dziennego limitu transakcji sprzedaży na poziomie maksymalnie 15% średniego dziennego wolumenu obrotu akcjami Spółki. Akcje własne o których mowa powyżej odpowiadają 9,56% całości uprawnień w Programie przysługujących Osobom Obowiązanym. Zakładana odsprzedaż akcji ma umożliwić́ uczestnikom Programu pozyskanie środków na sfinansowanie realizacji całości Programu, w tym pokrycie przyszłej ceny emisyjnej akcji serii M emitowanych w ramach realizacji praw z warrantów oraz zabezpieczenie indywidualnych obciążeń́ podatkowych. Jednocześnie realizacja części uprawnień́ poprzez zaoferowanie akcji własnych Spółki skupionych z rynku ogranicza rozwodnienie kapitału, poprzez zmniejszenie wielkości przyszłej emisji akcji serii M.

Spółka nadmienia, iż akcje serii M które będą emitowane w ramach wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych objęte będą rocznym ograniczeniem zbywalności.

Treść powiadomień Spółka przekazuje w załączeniu.

Pobierz PDF