Raport bieżący nr 31/2016

Temat: Podwyższenie kapitału zakładowego

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w dniu 18 sierpnia 2016 roku 660.000 akcji serii L zostało zgodnie z decyzją Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. dopuszczone do obrotu giełdowego i jednocześnie zapisane na rachunkach papierów wartościowych podmiotów, które objęły je w związku z realizacją programu motywacyjnego Spółki na lata 2012-2015.
W związku z powyższym, stosownie do art. 452§ 1 Kodeksu spółek handlowych, z dniem zapisania na odpowiednich rachunkach papierów wartościowych powyższych akcji Spółki, objętych przez akcjonariuszy w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 660.000 zł.
Po podwyższeniu kapitał zakładowy Spółki wynosi 95.820.000 zł dzieli się na 95.820.000 akcji o wartości nominalnej 1 zł każda.
Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich ww. akcji Spółki wynosi 95.820.000.

Pobierz PDF