Raport bieżący nr 31/2021

Temat: Powołanie członków Rady Nadzorczej spółki na nową kadencję
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd CD PROJEKT S.A. (dalej jako „Spółka”) informuje, że dnia 25 maja 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało w skład Rady Nadzorczej na kolejną kadencję następujące osoby:

– Panią Katarzynę Szwarc
– Pana Piotra Pągowskiego
– Pana Michała Bienia
– Pana Macieja Nielubowicza
– Pana Łukasza Wejcherta

Życiorysy wymienionych powyżej członków Rady Nadzorczej, dostępne są na stronie internetowej spółki pod adresem: https://www.cdprojekt.com/pl/grupa-kapitalowa/rada-nadzorcza/

Jednocześnie działając na podstawie art. 128 ust. 1 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r. („Ustawa”), Rada Nadzorcza dokonała powołania Komitetu Audytu nowej kadencji, ustalając następujące funkcje w jego ramach:
a) Michał Bień – Przewodniczący Komitetu Audytu spełniający kryteria niezależności wskazane w art. 129 ust 3. Ustawy,
b) Maciej Nielubowicz – Członek Komitetu Audytu posiadający wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
c) Łukasz Wejchert – Członek Komitetu Audytu spełniający kryteria niezależności wskazane w art. 129 ust. 3 Ustawy,
d) Piotr Pągowski – Członek Komitetu Audytu spełniający kryteria niezależności wskazane w art. 129 ust. 3 Ustawy oraz kryteria wskazane w art. 129 ust. 5 Ustawy,
e) Katarzyna Szwarc – Członek Komitetu Audytu spełniający kryteria wskazane w art. 129 ust. 5 Ustawy.

Zgodnie z przyjętym Regulaminem Komitetu Audytu Spółki, Członkowie Komitetu Audytu są powoływani przez Radę Nadzorczą spośród członków Rady Nadzorczej na okres jej kadencji.

Pobierz PDF