Raport bieżący nr 30/2016

Temat: Dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 29/2016 z dnia 5 sierpnia 2016 r. informuje, iż zgodnie z informacją otrzymaną w dniu 12 sierpnia 2016 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej jako „GPW S.A.”) uchwałą numer 840/2016 z dnia 12 sierpnia 2016 r. stwierdził, iż do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 660.000 akcji zwykłych na okaziciela serii L Spółki o wartości nominalnej 1 zł każda, wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 grudnia 2011 r. Jednocześnie Zarząd GPW S.A. postanowił wprowadzić z dniem 18 sierpnia 2016 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym powyższe akcje Spółki, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 18 sierpnia 2016 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem „PLOPTTC00011”.

Pobierz PDF