Raport bieżący nr 30/2022

Temat: Rejestracja zmiany Statutu CD PROJEKT S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie (03-301) przy ul. Jagiellońskiej 74 („Spółka”), zawiadamia, że dnia 31 sierpnia 2022 roku powziął informację o rejestracji przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dniem 31 sierpnia 2022 r. zmian Statutu Spółki, m.in. w zakresie dostosowania jego treści do zmian Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1467), mających wejść w życie z dniem 13 października 2022 r., tj. zmian Statutu wprowadzonych na podstawie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2022 roku o numerach 22, 23 oraz 24, o podjęciu których Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 25/2022 z dnia 28 czerwca 2022 roku.

Treść jednolitego tekstu Statutu Spółki w brzmieniu uwzględniającym zmiany wprowadzone na mocy przywołanych uchwał przekazana zostaje w załączeniu do niniejszego raportu.

Pobierz PDF