Raport bieżący nr 30/2021

Temat: Informacja dotycząca decyzji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie w przedmiocie wypłaty dywidendy

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd CD PROJEKT S.A. (dalej jako „Spółka”) w nawiązaniu do informacji przekazanej w raporcie bieżącym nr 21/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 roku, informuje że w dniu 25 maja 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy w wysokości 503 694 000,00 zł (słownie: pięćset trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100) tj. w kwocie 5 zł (słownie: pięć złotych) na jedną akcje Spółki.

Dzień dywidendy został ustalony na dzień 1 czerwca 2021 roku a dywidenda zostanie wypłacona w dniu 8 czerwca 2021 roku. Do dywidendy uprawnionych jest 100 738 800 akcji Spółki.

Pobierz PDF