Raport bieżący nr 3/2023

Temat: Korekta dotycząca elementów taksonomii zaprezentowanych w skonsolidowanym sprawozdaniu rocznym za 2021 rok

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie (“Spółka”), przekazuje do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego informacje o korekcie Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej CD PROJEKT za 2021 rok, będącego elementem opublikowanego 14 kwietnia 2022 r. skonsolidowanego raportu rocznego za 2021 r.

Na skutek niezamierzonej omyłki na str. 8 Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej CD PROJEKT za 2021 rok niewłaściwie przyporządkowano elementy taksonomii do pozycji sprawozdawczych:

  1. Pozycja „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”

Pierwotnie pozycja ta została oznakowana jako „DeferredTaxLiabilities”. 

Skorygowane oznaczenie za pomocą elementu taksonomii to „DeferredlncomeClassifiedAsNoncurrent”;

  1. Pozycja „Pozostałe rezerwy”

Pierwotnie pozycja ta została oznakowana jako „NoncurrentProvisionsForEmployeeBenefits”.

Skorygowane oznaczenie za pomocą elementu taksonomii to „OtherlongtermProvisions”.

Pobierz PDF