Raport bieżący nr 3/2022

Temat: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jagiellońskiej 74 („Spółka”) zgodnie z § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku, w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”), podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku:

1. Raport okresowy za rok 2021:

  • Jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za rok 2021 – 14 kwietnia 2022 r.

2. Raporty okresowe za rok 2022:

  • Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2022 – 26 maja 2022 r.
  • Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2022 – 1 września 2022 r.
  • Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2022 – 28 listopada 2022 r.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z § 79 pkt. 2 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikować raportów kwartalnych za IV kwartał 2021 roku oraz za II kwartał 2022 roku. Ponadto, zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Spółka informuje, iż w raportach skonsolidowanych kwartalnych i półrocznym zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe. Tym samym Spółka nie będzie przekazywać odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.