Raport bieżący nr 29/2020

Temat: Przydział warrantów subskrypcyjnych serii B osobom uprawnionym w ramach programu motywacyjnego Spółki

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacja poufna

Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jagiellońskiej 74 („Spółka”) informuje, że w dniu 4 września 2020 r. – w oparciu o treść uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 maja 2016 r. (ze zmianami wprowadzonymi uchwałą nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 lipca 2020 r.) oraz przyjętego na jej podstawie Regulaminu Programu Motywacyjnego na lata 2016-2021 („Program”) – w związku z osiągnięciem celów przewidzianych w Programie, osobom uprawnionym, które złożyły stosowne zapisy, przydzielone zostało 4 650 800 warrantów subskrypcyjnych, z których każdy uprawnia do objęcia 1 akcji na okaziciela Serii M Spółki po cenie emisyjnej wynoszącej, w zależności od określonych w Programie kryteriów, 22,35 złotych lub 25,70 złotych („Warranty”).

Warranty wyemitowane zostały w formie materialnej (odcinków zbiorowych) w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, na warunkach i w celu realizacji założeń Programu, o przyjęciu którego Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 18/2016 z dnia 24 maja 2016 r. Prawo do objęcia łącznie do 4 650 800 Warrantów, przyznane zostało uczestnikom Programu, w związku z wypełnieniem określonych w Programie celów rynkowych i wynikowych.

Pobierz PDF