Raport bieżący nr 28/2023

Temat: Informacja dotycząca decyzji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przedmiocie wypłaty dywidendy

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 6 czerwca 2023 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w przedmiocie wypłaty dywidendy w wysokości 99.910.510,00 zł, tj. w kwocie 1,00 zł na każdą uczestniczącą w dywidendzie akcję Spółki.

Dzień dywidendy ustalony został na 13 czerwca 2023 roku, a dzień wypłaty dywidendy na 20 czerwca 2023 roku.

Do dywidendy uprawnionych jest 99.910.510 akcji Spółki, co stanowi łączną liczbę akcji Spółki pomniejszoną o akcje własne Spółki posiadane przez nią na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego (860.290 akcji).

Pobierz PDF