Raport bieżący nr 27/2017

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Temat raportu: Rejestracja połączenia spółek zależnych od Emitenta

Treść raportu:

Zarząd spółki CD PROJEKT S.A. („Emitent”) w nawiązaniu do informacji przekazanej w Raporcie Bieżącym nr 6/2017 z dnia 15 maja 2017 roku zawiadamia, że w dniu 31 października 2017 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dokonał wpisu do rejestru przedsiębiorców połączenia transgranicznego spółek zależnych od Emitenta tj. spółki GOG Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000029514 (dalej jako „Spółka przejmująca”), ze spółką GOG Limited z siedzibą w Nikozji, wpisanej do właściwego rejestru (Department of the Registrar of Companies and Official Receiver) pod numerem HE223674.

Połączenie nastąpiło w trybie art. 492 § 1 pkt 1 w związku z art. 5161 Kodeksu spółek handlowych (dalej „KSH”), poprzez przeniesienie całego majątku GOG Limited na Spółkę Przejmującą w zamian za udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej wydane jedynemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej tj. Emitentowi.

Jednocześnie wraz z rejestracją połączenia spółek, zmianie uległa firma pod którą prowadzona jest działalność Spółki Przejmującej z dotychczasowej GOG Poland sp. z o.o. na GOG sp. z o.o.

Z dniem wpisu połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego GOG sp. z o.o. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki GOG Limited.

Pobierz PDF