Raport bieżący nr 27/2022

Temat: Informacja dotycząca decyzji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie w przedmiocie wypłaty dywidendy

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd CD PROJEKT S.A. (dalej jako „Spółka”) w nawiązaniu do informacji przekazanej w raporcie bieżącym nr 18/2022 z dnia 30 maja 2022 roku, informuje że w dniu 28 czerwca 2022 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy w wysokości 100 738 800 zł (słownie: sto milionów siedemset trzydzieści osiem tysięcy osiemset złotych 00/100) tj. w kwocie 1 zł (słownie: jeden złoty) na jedną akcję Spółki.

Dzień dywidendy został ustalony na dzień 5 lipca 2022 roku, a dywidenda zostanie wypłacona w dniu 12 lipca 2022 roku. Do dywidendy uprawnionych jest 100 738 800 akcji Spółki.