Raport bieżący nr 26/2017

Temat raportu: Ujawnienie stanu posiadania akcji

Podstawa prawna raportu: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:
Zarząd spółki CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jagiellońska 74 (zwana dalej „Spółką”) informuje, że w dniu 16 października 2017 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie złożone przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK S.A. o następującej treści:

„Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 69 ust. 1 i ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1382 t.j.) informujemy, iż w wyniku transakcji zbycia akcji spółki CD Projekt S.A. („Spółka”) z siedzibą w Warszawie, zawartych w dniu 11 października 2017 roku, Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK („Aviva OFE”) zmniejszył udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce poniżej 5%.
Przed rozliczeniem wyżej wymienionych transakcji na dzień 12 października 2017 roku Aviva OFE posiadał 4.811.206 sztuk akcji Spółki, stanowiących 5,01% kapitału zakładowego (wyemitowanych akcji) Spółki i uprawniających do 4.811.206 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 5,01% ogólnej liczby głosów.
Po zawarciu i rozliczeniu transakcji, o których mowa powyżej, na dzień 13 października 2017 roku Aviva OFE posiadał 4.693.642 sztuk akcji Spółki, stanowiących 4,88% kapitału zakładowego (liczby wyemitowanych akcji) Spółki i uprawniających do 4.693.642 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 4,88% ogólnej liczby głosów.”

 

 

 

Pobierz PDF