Raport bieżący nr 26/2021

Temat: Rezygnacja członka Rady Nadzorczej oraz kandydatury dotychczasowych członków do pełnienia funkcji w nowej kadencji Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie- informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki CD PROJEKT S.A. (dalej jako „Spółka”) informuje, iż w dniu 17 maja 2021 roku Pan Krzysztof Kilian złożył rezygnację z pełnionej funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, ze skutkiem na dzień odbycia najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 25 maja 2021 r.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Krzysztof Kilian nie będzie również kandydował do Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.

Wszyscy pozostali członkowie Rady Nadzorczej Spółki w osobach:
Pani Katarzyny Szwarc
Pana Michała Bienia
Pana Piotra Pągowskiego
Pana Macieja Nielubowicza

wyrazili gotowość do pełnienia funkcji w nowej kadencji a także wyrazili zgodę na kandydowanie w ramach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.

Życiorysy wymienionych powyżej członków Rady Nadzorczej, dostępne są na stronie internetowej spółki pod adresem: https://www.cdprojekt.com/pl/grupa-kapitalowa/rada-nadzorcza/

Pobierz PDF