Raport bieżący nr 25/2017

Temat: Powołanie Komitetu Audytu

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie (03-301) przy ul. Jagiellońskiej 74, („Spółka”) informuje, że dnia 11 października 2017 roku Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie art. 128 ust. 1 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r. powołała Komitet Audytu w składzie:

– Katarzyna Szwarc – Przewodnicząca Komitetu Audytu
– Michał Bień – Członek Komitetu Audytu
– Maciej Nielubowicz – Członek Komitetu Audytu

Powołany w ramach Rady Nadzorczej Komitet Audytu spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 128 ust. 1 i art. 129 ust. 1, 3, 5 i 6 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, tj. (i) przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, (ii) przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży w której działa Spółka lub poszczególni członkowie w określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży, (iii) większość członków komitetu audytu, w tym jego przewodniczący, jest niezależna od Spółki.
Dotychczas zadania Komitetu Audytu pełniła cała Rada Nadzorcza Spółki.
Zgodnie z przyjętym Regulaminem Komitetu Audytu Spółki, Członkowie Komitetu Audytu są powoływani przez Radę Nadzorczą spośród członków Rady Nadzorczej na okres jej kadencji.

 

Pobierz PDF