Raport bieżący nr 25/2021

Data sporządzenia raportu: 17 maja 2021 r.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Temat raportu: Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej Spółki

Zarząd spółki CD PROJEKT S.A. (dalej jako „Spółka“) przekazuje do publicznej wiadomości informację otrzymaną od akcjonariusza Spółki, funduszu Nationale Nederlanden OFE reprezentowanego przez Nationale Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., dotyczącą zamiaru zgłoszenia w ramach zwołanego na dzień 25 maja 2021 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki kandydatury Pana Łukasza Wejcherta na członka Rady Nadzorczej Spółki.
Działając zgodnie z Zasadami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zapewniając Akcjonariuszom możliwość poznania kandydata na członka Rady Nadzorczej Spółki, Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu życiorys zawodowy kandydata.
Wraz z kandydaturą Spółka otrzymała oświadczenie złożone przez Pana Łukasza Wejcherta, zgodnie z którym wyraża on zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki a także deklaruje, iż:

  • spełnia wymogi stawiane członkom organów spółek zgodnie z artykułem 18 Kodeksu Spółek Handlowych,
  • nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej do CD PROJEKT S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani członek organu spółki kapitałowej,
  • nie jest wpisany do Krajowego Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS,
  • spełnia wymogi dla członków komitetu audytu określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym,
  • nie istnieją rzeczywiste i istotne powiązania kandydata z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Pobierz PDF