Raport bieżący nr 24/2021

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Temat raportu: Wniosek o rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CD PROJEKT S.A. zwołanego na dzień 25 maja 2021 roku.
Treść raportu:
Zarząd CD PROJEKT S.A. (dalej jako: Spółka) informuje, że w dniu 5 maja 2021 roku otrzymał od akcjonariusza Spółki – Pana Marcina Iwińskiego, wniosek złożony w trybie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, dotyczący rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (dalej jako: Walne Zgromadzenie) zwołanego na dzień 25 maja 2021 roku.
W ramach złożonego wniosku, uprawniony wniósł o uzupełnienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia poprzez podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki, przedkładając projekt uchwały w tym zakresie:

„Uchwała Nr 25/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CD PROJEKT S.A. z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 392 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala wynagrodzenie:
a) Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki na kwotę 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych) miesięcznie,
b) Członków Rady Nadzorczej Spółki na kwotę 6.000 zł (sześć tysięcy złotych) miesięcznie.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Tym samym zgodnie ze zgłoszonym wnioskiem, aktualny porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CDPROJEKT S.A., zwołanego na dzień 25 maja 2021 roku, przedstawia się następująco:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdań organów Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2020.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CD PROJEKT za 2020 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CD PROJEKT i CD PROJEKT S.A. za 2020 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2020.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu, Panu Adamowi Kicińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu, Panu Marcinowi Iwińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu, Panu Piotrowi Nielubowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu, Panu Adamowi Badowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu, Panu Michałowi Nowakowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu, Panu Piotrowi Karwowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej Pani Katarzynie Szwarc absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Pągowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Michałowi Bieniowi, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Kilianowi, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.
20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Nielubowiczowi, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.
21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej CD PROJEKT S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019-2020.
22. Podjęcie uchwał w sprawie w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.
25. Zamknięcie obrad.

W uzasadnieniu złożonego wniosku wskazano, iż propozycja rozszerzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o przedmiotową uchwałę, wynika z potrzeby uaktualnienia poziomu wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej ustalonych poprzednio w 2016 roku, a związanej ze zmianą skali działania Spółki, zakresem odpowiedzialności oraz wymaganego zaangażowania, wiążących się z powierzoną funkcją w Ramach Rady Nadzorczej Spółki.

Pobierz PDF