Raport bieżący nr 23/2020

Temat: Realizacja skupu akcji własnych

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka” lub „Emitent”) w nawiązaniu do informacji przekazanej w Raporcie Bieżącym nr 12/2020 z dnia 29 lipca 2020 roku zawiadamia, iż w wyniku złożonego za pośrednictwem Domu Maklerskiego Trigon S.A. zlecenia maklerskiego, nabyte zostało w dniu 13 sierpnia 2020 roku na rachunek Spółki 42.000 akcji własnych Emitenta, po średniej cenie 415,28 zł za akcje.

W wyniku przeprowadzonej transakcji Emitent posiada 477.195 akcji własnych odpowiadających 477.195 głosom na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, stanowiących ok. 0,50% jej kapitału zakładowego.

Rozpoczęcie skupu akcji własnych nastąpiło w oparciu o uchwałę Zarządu Emitenta z dnia 29 lipca 2020 roku w sprawie przeprowadzenia skupu akcji własnych Spółki, podjętą w wykonaniu uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego w celu nabycia akcji własnych Spółki (o podjęciu której Emitent informował Raportem Bieżącym nr 10/2020 z dnia 28 lipca 2020 roku).

Nabyte w ramach transakcji akcje zaoferowanie zostaną osobom uprawnionym w celu realizacji uprawnień przyznanych w ramach Programu Motywacyjnego funkcjonującego na mocy uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 maja 2016 roku.

Pobierz PDF