Raport bieżący nr 22/2016

Temat: Ustalenie jednolitego tekstu Statutu

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu: Zarząd spółki pod firmą CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie (03-301) przy ul. Jagiellońskiej 74 (dalej „Spółka”) informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie art. 430 §5 Kodeksu spółek handlowych w związku z uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 grudnia 2011 roku oraz w związku z uchwałą nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 maja 2016 roku, podjęła uchwałę w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki w brzmieniu uwzględniającym zmiany kapitałów zakładowego oraz warunkowego Spółki wprowadzone na mocy powołanych uchwał.

Treść jednolitego tekstu Statutu Spółki Zarząd przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

Pobierz PDF