Raport bieżący nr 2/2018

Temat raportu: Ujawnienie stanu posiadania

Podstawa prawna raportu: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:
Zarząd spółki CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jagiellońska 74 (zwana dalej „Spółką”) informuje, że w dniu 19 stycznia 2018 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie złożone przez Swedbank Robur Fonder AB z siedzibą w Szwecji, z którego wynika, iż w efekcie zrealizowanych transakcji nabycia akcji Spółki, fundusze inwestycyjne kontrolowane przez składającego zawiadomienie zwiększyły zaangażowanie powyżej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.
Przed rozliczeniem transakcji kupna akcji Spółki, fundusze inwestycyjne kontrolowane przez Swedbank Robur Fonder AB posiadały 4 711 525 (cztery miliony siedemset jedenaście tysięcy pięćset dwadzieścia pięć) akcji Spółki, co stanowiło 4,90% jej kapitału zakładowego. Akcje te uprawniały do 4 711 525 (cztery miliony siedemset jedenaście tysięcy pięćset dwadzieścia pięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 4,90% ogólnej liczby głosów.

Zgodnie ze złożonym zawiadomieniem, po rozliczeniu transakcji w dniu 18 stycznia 2018 roku, fundusze inwestycyjne kontrolowane przez Swedbank Robur Fonder AB posiadają łącznie 4 844 406 (cztery miliony osiemset czterdzieści cztery tysiące czterysta sześć) akcji Spółki, co stanowi 5,04% jej kapitału zakładowego. Akcje te uprawniają do 4 844 406 (cztery miliony osiemset czterdzieści cztery tysiące czterysta sześć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowi 5,04% ogólnej liczby głosów.

Pobierz PDF