Raport bieżący nr 2/2017

Temat: Wniosek Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy z zysku za rok 2016

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 18 kwietnia 2017 r. podjął uchwałę w przedmiocie przyjęcia i skierowania do  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wniosku w sprawie podziału zysku netto wypracowanego w roku 2016, w tym przekazaniu jego części do podziału pomiędzy akcjonariuszy Spółki w formie dywidendy.

W powyższym zakresie Zarząd Spółki zawnioskował do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o podział zysku w łącznej kwocie 249 701 262,92 (słownie: dwieście czterdzieści dziewięć milionów siedemset jeden tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa złote 92/100 gr) poprzez przekazanie go w kwocie 100 926 000,00 zł (słownie: sto milionów dziewięćset dwadzieścia sześć tysięcy złotych) do podziału pomiędzy akcjonariuszy w formie dywidendy, tj. w wysokości 1,05 zł (słownie: jeden złoty 05/100) na jedną akcje, a w pozostałej części przekazanie kwoty 148 775 262,92 zł (słownie: sto czterdzieści osiem milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa złote 92/100 gr) na kapitał zapasowy Spółki.

Jednocześnie Zarząd Spółki zawnioskował o wyznaczenie dnia dywidendy na dzień 30 maja 2017 roku, a dnia wypłaty dywidendy na dzień 13 czerwca 2017 roku.

Przedmiotowy wniosek zostanie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą Spółki, zgodnie z § 21 ust. 2 pkt e Statutu Spółki oraz przedstawiony do rozpatrzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych.

W uzasadnieniu wniosku Zarząd Spółki podniósł, iż rok 2016 był kolejnym, po roku premierowym, udanym rokiem sprzedaży Wiedźmina 3 i pozostałych produktów Grupy. Sprzedaż ta przełożyła się na zwiększenie środków pieniężnych na kontach Grupy CD PROJEKT o 203,6 mln zł.

Uwzględniając obecne zasoby środków pieniężnych Spółki i jej bezpieczeństwo finansowe Zarząd zdecydował rekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wypłatę części zgromadzonych środków na rzecz akcjonariuszy Spółki.

Jednocześnie zarząd informuje, iż odstąpił od wprowadzenia stałej polityki dywidendowej z uwagi na fakt, iż jest przekonany, że dla Spółki działającej w tak konkurencyjnej branży i chcącej dynamicznie się rozwijać, najbardziej właściwą strategią jest każdorazowa ocena bieżącej sytuacji, planów biznesowych, wyzwań stojących przed Grupą i wynikających z nich potrzeb.

Pobierz PDF