Raport bieżący nr 2/2016

Temat: Przyjęcie zapisów i przydział warrantów subskrypcyjnych w ramach programu motywacyjnego Spółki

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jagiellońskiej 74 („Spółka”) informuje, iż w dniu 29 stycznia 2016 roku, w oparciu o treść uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 16 grudnia 2011 roku oraz treść przyjętego na jej podstawie Regulaminu Programu Motywacyjnego na lata 2012-2015 („Program Motywacyjny”) przyznane zostały warranty subskrypcyjne związane z realizacją celu rynkowego w nim opisanego. Na podstawie złożonych dnia 29 stycznia 2016 roku zapisów przez uczestniczące w Programie Motywacyjnym osoby, przyznane zostało łącznie 290.000 (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii A.

Warranty wyemitowane zostały na warunkach i w celu realizacji założeń Programu Motywacyjnego, o wprowadzeniu którego Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 73/2011 z dnia 17 grudnia 2011 r. Prawo do ich objęcia pod warunkiem spełnienia określonych celów rynkowych i wynikowych przyznane zostało osobom o kluczowym znaczeniu dla Spółki i spółek z jej Grupy Kapitałowej. Każdy z warrantów uprawniać będzie jego posiadacza do objęcia 1 akcji zwykłej na okaziciela serii L po cenie emisyjnej 4,30 zł za akcję.

Pobierz PDF