Raport bieżący nr 21/2023

Temat: Zdefiniowanie nowych ram Projektu Sirius, podjęcie decyzji w sprawie odwrócenia części odpisu za 2022 r. oraz spisania wartości części nakładów za I kwartał 2023 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2023 z dnia 20 marca 2023 r., Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym informuje o zakończeniu prac nad zdefiniowaniem nowych ram Projektu Sirius tworzonego przez studio The Molasses Flood (“Projekt”).

W wyniku zdefiniowania nowych ram Projektu w księgach Spółki:

(a) częściowo – w kwocie 21,5 mln zł – odwrócony zostanie odpis aktualizujący wartość poniesionych w 2022 r. nakładów na prace rozwojowe związane z Projektem, który wyniósł pierwotnie 33,4 mln zł i obciążył wynik finansowy Spółki i Grupy Kapitałowej CD PROJEKT za rok 2022;

(b) spisana zostanie wartość części nakładów poniesionych na prace rozwojowe związane z Projektem w I kwartale 2023 r. – w kwocie 2,7 mln zł.

Zmiany w zakresie wskazanym w punkcie (a) oraz (b) powyżej zostaną uwzględnione w raporcie okresowym Grupy Kapitałowej CD PROJEKT za I kwartał 2023 r. i wpłyną na wynik tego okresu.

Odwrócenie części odpisu aktualizującego za 2022 r. oraz spisanie wartości części nakładów poniesionych na prace rozwojowe w I kwartale 2023 r. jest wynikiem decyzji o kontynuacji Projektu w ramach nowo zdefiniowanych ram i tym samym wykorzystania istotnej części zrealizowanych dotychczas prac w ramach dalszego rozwoju gry tworzonej przez studio The Molasses Flood.

Pobierz PDF