Raport bieżący nr 21/2021

Temat: Rekomendacja Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku netto wypracowanego w roku 2020.
Podstawa prawna: Art. 17 MAR – Informacje poufne

Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) aktualizując informację przekazana w raporcie bieżącym nr 20/2021 z dnia 22 kwietnia 2020 roku informuje, że w dniu 28 kwietnia 2020 r. Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2020.

Po przeprowadzeniu oceny Sprawozdania Finansowego, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020 oraz po zapoznaniu się z przedstawionymi Radzie Nadzorczej Spółki wnioskami Zarządu, Rada Nadzorcza zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podział zysku netto za rok 2020 w wysokości 1 132 234 728,22 zł (słownie: jeden miliard sto trzydzieści dwa miliony dwieście trzydzieści cztery tysiące siedemset dwadzieścia osiem złotych 22/100) poprzez przekazanie go w kwocie 503 694 000,00 zł (słownie: pięćset trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100) do podziału pomiędzy akcjonariuszy w formie dywidendy, tj. w wysokości 5,00 zł (słownie: pięć́ złotych 00/100) na jedną akcję, a w pozostałej części przekazanie kwoty 628 540 728,22 zł (słownie: sześćset dwadzieścia osiem milionów pięćset czterdzieści tysięcy siedemset dwadzieścia osiem złotych 22/100) na kapitał zapasowy Spółki.

Jednoczenie zgodnie z wnioskiem Zarządu, zmieniona została pierwotnie rekomendowana data wypłaty dywidendy z dnia 7 czerwca 2021 roku na dzień 8 czerwca 2021 roku.

Pobierz PDF