Raport bieżący nr 20/2017

Data sporządzenia raportu: 26 września 2017 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 – informacje bieżące i okresowe

Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie (03-301) przy ul. Jagiellońskiej 74, („Spółka”) zawiadamia, że dnia 26 września 2017 roku powziął informację o rejestracji przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dniem 25 września 2017 r. zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki, wynikającej z objęcia akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o czym Spółka informowała w raportach bieżących nr 48/2016 z dnia 5 grudnia 2016 roku oraz nr 31/2016 z dnia 18 sierpnia 2016 roku.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 96.120.000 zł i dzieli się na 96.120.000 akcji o wartości nominalnej 1 zł każda.

Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich ww. akcji Spółki wynosi 96.120.000.

Pobierz PDF