Raport bieżący nr 20/2021

Podstawa prawna raportu: Art. 17 ust. 1 MAR – informacja poufna
Temat raportu: Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za 2020 rok

Treść raportu:
Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 22 kwietnia 2021 r. podjął uchwałę w przedmiocie przyjęcia i skierowania do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wniosku w sprawie podziału zysku netto wypracowanego w roku 2020, w tym przekazaniu jego części do podziału pomiędzy akcjonariuszy Spółki w formie dywidendy.
W powyższym zakresie Zarząd Spółki zawnioskował do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o podział zysku w łącznej kwocie 1 132 234 728,22 zł (słownie: jeden miliard sto trzydzieści dwa miliony dwieście trzydzieści cztery tysiące siedemset dwadzieścia osiem złotych 22/100)poprzez przekazanie go w kwocie 503 694 000,00 zł (słownie: pięćset trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych) do podziału pomiędzy akcjonariuszy w formie dywidendy, tj. w wysokości 5,00 zł (słownie: pięć 00/100) na jedną akcję, a w pozostałej części przekazanie kwoty 628 540 728,22 zł (słownie: sześćset dwadzieścia osiem milionów pięćset czterdzieści tysięcy siedemset dwadzieścia osiem złotych 22/100) na kapitał zapasowy Spółki.

Jednocześnie Zarząd Spółki zawnioskował o wyznaczenie dnia dywidendy na dzień 1 czerwca 2021 roku, a dnia wypłaty dywidendy na dzień 7 czerwca 2021 roku.

Przedmiotowy wniosek zostanie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą Spółki, zgodnie z § 21 us t. 2 pkt e Statutu Spółki oraz przedstawiony do rozpatrzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych.
W uzasadnieniu wniosku Zarząd Spółki podniósł, iż rok 2020 r. był rokiem premiery gry Cyberpunk 2077 i kontynuowania dobrej sprzedaży pozostałych jej tytułów, co przełożyło się na rekordowe w historii wyniki Spółki.
Uwzględniając obecne zasoby finansowe Spółki w postaci: środków pieniężnych, lokat i obligacji skarbowych oraz jej plany wydawnicze i inwestycyjne, Zarząd zdecydował rekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wypłatę części zgromadzonych środków na rzecz akcjonariuszy Spółki.

Jednocześnie Zarząd informuje, iż Spółka nie posiada stałej polityki dywidendowej. Zdaniem Zarządu dla Spółki działającej w konkurencyjnej branży gier wideo i chcącej dynamicznie się rozwijać, a której zarówno zapotrzebowanie na środki finansowe, jak i wyniki uzależnione są od cyklicznie realizowanych projektów produkcji gier i ich popularności, najbardziej właściwą strategią w odniesieniu do dzielenia się zyskiem z akcjonariuszami jest każdorazowa ocena bieżącej sytuacji, planów biznesowych, wyzwań stojących przed Grupą i wynikających z nich potrzeb.

Pobierz PDF