Raport bieżący nr 20/2018

Temat: Zawarcie umowy dystrybucyjnej dotyczącej gry Cyberpunk 2077

Podstawa prawna: Art. 17 MAR – Informacje poufne

Zarząd spółki CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jagiellońska 74 (dalej „Spółka”) informuje, o zawartej dnia 16 października 2018 roku pomiędzy Spółką a firmą Bandai Namco Entertainment Europe S.A.S z siedzibą we Francji, 49-51 rue des docks, 69252 Lyon („Namco”) umowie dystrybucyjnej (dalej „Umowa”).
Przedmiotem Umowy jest udzielenie przez Spółkę na rzecz Namco licencji wyłącznej na korzystanie z gry „Cyberpunk 2077” („Gra”) w wersji na komputery PC oraz konsole PlayStation®4 i Xbox One, w zakresie koniecznym do prowadzenia dystrybucji wersji pudełkowej Gry przez Namco na obszarze obejmującym Andorę, Austrię, Belgię, Cypr, Danię, Finlandię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Holandię, Islandię, Irlandię, Liechtenstein, Luxemburg, Maltę, Monaco, Norwegię, Portugalię, Republikę Federalną Niemiec, San Marino, Szwecję, Szwajcarię, Wielką Brytanię oraz Włochy. Umowa precyzuje wzajemne zobowiązania Stron w związku z udzieloną licencją, podstawowe warunki i zasady prowadzenia dystrybucji oraz określa zobowiązania Namco w zakresie prowadzenia kampanii marketingowej, w tym minimalne nakłady Namco na kampanię marketingową Gry.

Wynagrodzenie Spółki z tytułu udzielonej licencji wyliczane będzie na podstawie sumy przychodów Namco pomniejszonych o uzgodnione opłaty dystrybucyjne, koszty i rezerwy związane z dystrybucją i promocją Gry. Rozliczenie pomiędzy stronami następować będzie kwartalnie na podstawie raportów sprzedaży sporządzanych przez Namco.

Umowa nie zawiera postanowień określających specyficzne warunki, które odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów, w tym postanowień dotyczących kar umownych.

Kryterium uznania Umowy za znaczącą – szacowana wartość zobowiązań wynikających z Umowy przekracza 10% sumy skonsolidowanych aktywów Grupy Kapitałowej.

Pobierz PDF