Raport bieżący nr 2/2023

Temat: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), zgodnie z § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”), podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku:

  1. Raport okresowy za rok 2022:
  • Jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za rok 2022 – 30 marca 2023 r.
  1. Raporty okresowe za rok 2023:
  • Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2023 – 29 maja 2023 r.
  • Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2023 – 30 sierpnia 2023 r.
  • Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2023 – 28 listopada 2023 r.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikować raportów kwartalnych za IV kwartał 2022 roku oraz za II kwartał 2023 roku. Ponadto, zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Spółka informuje, iż w raportach skonsolidowanych kwartalnych i półrocznym zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe. Tym samym Spółka nie będzie przekazywać odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.

Pobierz PDF