Raport bieżący nr 2/2020

Temat: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku
Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jagiellońskiej 74 („Spółka”) zgodnie z § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku, w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”), podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku:

1.Raport okresowy za rok 2019:
– Jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za rok 2019 – 8 kwietnia 2020 r.

2.Raporty okresowe za rok 2020:
– Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2020 – 28 maja 2020 r.
– Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 – 3 września 2020 r.
– Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2020 – 26 listopada 2020 r.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z § 79 pkt. 2 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikować raportów kwartalnych za IV kwartał 2019 roku oraz za II kwartał 2020 roku.

Ponadto, zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Spółka informuje, iż w raportach skonsolidowanych kwartalnych i półrocznym zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe. Tym samym Spółka nie będzie przekazywać odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.

Pobierz PDF