Raport bieżący nr 19/2017

Data sporządzenia raportu: 18 września 2017 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd CD PROJEKT S.A. (dalej jako: Spółka) informuje, że w dniu 18 września 2017 roku otrzymał od akcjonariusza Spółki – Pana Piotra Nielubowicza, wniosek złożony w trybie art. 401 §1 Kodeksu spółek handlowych, dotyczący rozszerzenia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (dalej jako: Walne Zgromadzenie) zwołanego na dzień 11 października 2017 roku.

W ramach złożonego wniosku, uprawniony wniósł o uzupełnienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia poprzez podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki:

„Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CD PROJEKT S.A. z dnia 11 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.

§ 1
Na podstawie art. 430 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia zmienić statut Spółki („Statut”) poprzez usunięcie § 21 ust. 3 o treści:

„3. Komitet Audytu Rady Nadzorczej jest stałym komitetem Rady Nadzorczej, o ile skład Rady Nadzorczej liczy więcej niż 5 Członków Rady Nadzorczej. W przypadku gdy Rada Nadzorcza liczy nie więcej niż 5 Członków, zadania Komitetu Audytu, o którym mowa w przepisach Ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, wykonuje Rada Nadzorcza, chyba że w drodze uchwały Rada Nadzorcza postanowi inaczej.”

§ 2
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w § 1 niniejszej uchwały.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem iż skutek prawny zmian Statutu nastąpi w dniu rejestracji powyższej zmiany, przez właściwy dla siedziby Spółki sąd rejestrowy.”

W uzasadnieniu złożonego wniosku o rozszerzenie porządku obrad podniesiono, iż modyfikacja treści Statutu Spółki ma charakter porządkowy i wynika z faktu wejścia w życie ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, która zawiera w swojej treści znowelizowane wytyczne odnoszące się do funkcjonowania Komitetu Audytu.

 

Tym samym zgodnie ze zgłoszonym wnioskiem, aktualny porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CDPROJEKT S.A., zwołanego na dzień 11 października 2017 roku, przedstawia się następująco:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
6. Przyjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.
7. Sprawy wniesione.
8. Zamknięcie obrad zgromadzenia.

Pobierz PDF