Raport bieżący nr 18/2017

Data sporządzenia raportu: 11 września 2017 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki CD PROJEKT S.A. (dalej jako „Spółka“) przekazuje do publicznej wiadomości informację o otrzymanym od akcjonariusza Spółki – Pana Piotra Nielubowicza, zgłoszeniu kandydatury Pana Macieja Nielubowicza na członka Rady Nadzorczej Spółki. Kandydatura złożona została do rozpatrzenia w ramach porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 11 października 2017 roku.

Zgłoszona kandydatura umotywowana została doświadczeniem zawodowym kandydata, w tym także posiadaną przez niego wiedzą i umiejętnościami w zakresie rachunkowości oraz badania sprawozdań finansowych.

Działając zgodnie z Zasadami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zapewniając Akcjonariuszom możliwość poznania kandydata na członka Rady Nadzorczej Spółki, Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu życiorys zawodowy kandydata.

Wraz z kandydaturą Spółka otrzymała oświadczenie złożone przez Pana Macieja Nielubowicza, zgodnie z którym wyraża on zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki a także deklaruje, iż spełnia wymogi stawiane członkom organów spółek zgodnie z artykułem 18 Kodeksu Spółek Handlowych, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej do CD PROJEKT S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani członek organu spółki kapitałowej oraz że nie jest wpisany do Krajowego Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Pobierz PDF