Raport bieżący nr 18/2018

Temat raportu: Ujawnienie stanu posiadania akcji

Podstawa prawna raportu: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd spółki CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jagiellońska 74 (zwana dalej „Spółką”) informuje, że w dniu 5 października 2018 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie złożone przez Swedbank Robur Fonder AB z siedzibą w Szwecji, z którego wynika, iż w efekcie zrealizowanych transakcji zbycia akcji Spółki, fundusze inwestycyjne kontrolowane przez składającego zawiadomienie zmniejszyły zaangażowanie poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Przed rozliczeniem transakcji zbycia akcji Spółki, fundusze inwestycyjne kontrolowane przez Swedbank Robur Fonder AB posiadały 4 825 224 (cztery miliony osiemset dwadzieścia pięć tysięcy dwieście dwadzieścia cztery) akcji Spółki, co stanowiło 5,02% jej kapitału zakładowego. Akcje te uprawniały do 4 825 224 (cztery miliony osiemset dwadzieścia pięć tysięcy dwieście dwadzieścia cztery) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 5,02% ogólnej liczby głosów.

Zgodnie ze złożonym zawiadomieniem, po rozliczeniu transakcji w dniu 2 października 2018 roku, fundusze inwestycyjne kontrolowane przez Swedbank Robur Fonder AB posiadają łącznie 4 804 421 (cztery miliony osiemset cztery tysiące czterysta dwadzieścia jeden) akcji Spółki, co stanowi 4,998% jej kapitału zakładowego. Akcje te uprawniają do 4 804 421 (cztery miliony osiemset cztery tysiące czterysta dwadzieścia jeden) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowi 4,998% ogólnej liczby głosów.

Pobierz PDF